Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Globos centras


Globos centro tikslas - užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:
• organizuoti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
• konsultuoti asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
• vykdyti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau - GIMK programos);
• vertinti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikti siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau - VTAS) išvadą apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengimą;
• nagrinėti ir vertinti fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
• parinkti vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikti jo kandidatūrą VTAS;
• vykdyti tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;
• ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdyti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir teikti siūlymus VTAS dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus; 
• dalyvauti vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka; 
• koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikti ar organizuoti šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą); 
• koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikti jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. 
• Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant; 
• teikti budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų 
darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu; 
• organizuoti ir (ar) teikti laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams; 
• įgyvendinti vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose; 
• vertinti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę; 
• pildyti vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikti susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis 
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais; 
• bendradarbiauti su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis; 
• bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms; 
• pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams. 
• sudaryti tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams; 
• teikti metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
• rinkti, analizuoti duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keistis informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;
• organizuoti profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui ir socialiniams globėjams; 
• organizuoti ar inicijuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
• vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse 
• sklaidą; 
• atlikti kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams.

 

Atvejo vadyba  

Pagrindinės atvejo vadybininko funkcijos:
• formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
• tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus; 
• telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;
• organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
• koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą;
• koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
• inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
• dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
• bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis; 
• teikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl įpareigojimo Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui vykdyti papildomą globos centro funkciją 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas 

 

Informacinis video filmukas apie vaiko globą: