Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – RPBSPC) – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje.  Mūsų vizija – aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni įstaiga, savo veiklą grindžianti humanizmo filosofija ir demokratijos idealais, besiorientuojanti į rajono gyventojų poreikius ir interesus, kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę.

Centro misija – mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia padaryti.

Centro tikslas – didinti visų Radviliškio rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, teikiant kokybiškas, efektyvias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (šeimoms).

RPBSPC vykdydamas savo veiklą vadovaujasi šiais principais:

 1. Pagarba asmens orumui ir žmogaus teisėms.
 2. Nešališkumas.
 3. Sąžiningumas.
 4. Nesavanaudiškumas.
 5. Skaidrumas.
 6. Atsakingumas.
 7. Konfidencialumas

RPBSPC klientai:

 • neįgalūs suaugusieji ir vaikai bei jų šeimų nariai;
 • pagyvenę, senyvo amžiaus žmonės;
 • mažas pajamas turintys asmenys, šeimos;
 • suaugę asmenys, patiriantys riziką  (grįžę iš laisvės atėmimo įstaigų, priklausomybės ligomis sergantys);
 • šeimos patiriančios riziką ir jų vaikai,
 • krizę išgyvenantys asmenys (smurto aukos ir kt.);
 • globėjai (rūpintojai), įtėviai, budintys globotojai, šeimynos;
 • globojami (rūpinami), laikinai prižiūrimi,  įvaikinti vaikai;
 • niekur nedirbantis ir nesimokantis jaunimas;
 • kiti rajono socialinių paslaugų gavėjai.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

„Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės, darydami mažus, gerus darbus, pamažu keičia pasaulio veidą“ (Vanda Juknaitė)

Skip to content