Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.
Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Kas gali gauti? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.
Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes:
teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).
Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).
Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 256 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:
asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (256 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (512 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (640 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.
Kaip gauti? Kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių 116 kab. (tel. 8 422 69 136)
Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo/netikslingumo.
Išsamesnę informaciją teikia Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistė Justina Červinskienė, tel. (8 422) 69136 arba el. p. paštu justina.cervinskiene@radviliskis.lt.
Asmeninės pagalbos teikėjas – Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras.
Kviečiame Radviliškio rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga Asmeninė pagalba, teikti prašymus.
Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:
Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas;
Asmeninės pagalbos teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas ir Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas.
Radviliškio rajono savivaldybės informacija
Pakeisti teksto dydį