Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose)

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.
• Integralios pagalbos paslaugų sudėtis sudaryta vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.
• Integrali pagalba asmens namuose teikiama 5 kartus per savaitę atsižvelgiant i paslaugų gavėjo sveikatos būklę.

Paslaugų gavėjai:
• Suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis, ir deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajono savivaldybėje.

ASMENIMS, SERGANTIEMS INFEKCINĖMIS, PSICHINĖMIS LIGOMIS, TURINTIEMS PROTO NEGALIĄ, SERGANTIEMS CHRONIŠKU ALKOHOLIZMU, NARKOMANAMS INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGOS NETEIKIAMOS

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Asmens socialinių paslaugų poreikį nustato Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo (seniūnijose – socialinio darbo organizatoriai, Socialinės paramos skyriuje – atsakingas specialistas), kuris išvadas teikia Socialinės paramos skyriaus vedėjui.

Dėl paslaugų gavimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas raštu kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius) ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą, užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, bei pateikia šiuos dokumentus:
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
• pažymos kopiją apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
• pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
• pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus pajamas, prie kurių duomenų Socialinės paramos skyrius turi prieigą);
• sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), užpildytą medicininės komisijos.

Socialinės paramos skyrius arba seniūnijos darbuotojai, gavę asmens (globėjo, rūpintojo) raštišką prašymą-paraišką apie poreikio socialinėms paslaugoms įvertinimo reikalingumą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo įvertinti asmens socialinės globos poreikį.

Sprendimas dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

Paslaugų sąrašas:
• Informavimas, konsultavimas;
• Tarpininkavimas, atstovavimas;
• Maitinimo organizavimas;
• Namų (buto) tvarkymas, išskyrus generalinį tvarkymą;
• Skalbimas ir priežiūra;
• Asmens higiena ir priežiūra;
• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
• Psichologinės pagalbos organizavimas;
• Laisvalaikio organizavimas;
• Pagalba judant;
• Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• Gyvenamosios dalies šildymas.

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

Integralios pagalbos paslaugų teikimas sustabdomas ir nutraukiamas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

Paslaugos sustabdomos:
• paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui, turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesiams;
• paaiškėjus, kad asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas, besikreipiantis dėl dienos socialinės globos, pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikio vertinimui, norėdamas gauti dienos globą. Šiuo atveju dienos globa sustabdoma tol, kol, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, pakartotinai nustatomas poreikis dienos globai.

Paslaugos nutraukiamos:
• kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus;
• paslaugų gavėjui mirus;
• paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• paslaugų gavėjo iniciatyva, raštu pranešus paslaugų teikėjui;
• kitais Tvarkos apraše nenumatytais atvejais.

 

Pakeisti teksto dydį