Pagalbos į namus paslaugas Radviliškio rajone teikia Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau-Centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatais bei kitais norminiais teisės aktais.
Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų, kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos asmenims, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai yra:
• vieniši senyvo amžiaus asmenys;
• suaugę asmenys su negalia;
• senyvo amžiaus asmenys, kurių vaikai dėl objektyvių priežasčių negali padėti savo tėvams.

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

Pagalbos į namus paslauga asmeniui teikiama iki 10 val. per savaitę, Centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama pagalbos į namus paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis, kurioje nustatomos paslaugų rūšys, konkretus asmens mokėjimo už paslaugą dydis pinigine išraiška, mokėjimo tvarka ir asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimo iš naujo dėl asmens (šeimos) pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos. Sutartį pasirašo asmuo, kuriam bus teikiama paslauga (globėjas, įgaliojimą turintis asmuo) ir įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Šeima paslaugas gali gauti pagal vieną pagalbos į namus teikimo sutartį.

PASLAUGŲ SARAŠAS:
• Bendravimas, konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (nemokamai)
• Maitinimo organizavimas;
• Ūkio darbai;
• Pagalba buityje ir namų ruošoje;
• Pagalba rūpinantis asmens higiena ir priežiūra;
• Pagalba organizuojant asmens sveikatos priežiūrą;
• Pagalba vykdant įvairius pavedimus.

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

Pagalbos į namus paslaugos teikimas sustabdomas ir nutraukiamas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

Pagalbos į namus paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą, bet neilgiau kaip 12 mėnesių.

Pagalbos į namus paslaugos nutraukiamos:
• kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
• paslaugų gavėjui mirus;
• paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;
• kitais nenumatytais atvejais.

Mokestis už pagalbą į namus nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, bei Radviliškio rajono administracijos direktoriaus patvirtintais pagalbos į namus įkainiais. Asmenims, kurių pajamos mažesnės nei 244 Eur paslaugos teikiamos nemokamai.

Pakeisti teksto dydį