Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios: asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį.

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tikslas – padėti asmeniui (šeimai), kuriam nustatytas pagalbos į namus paslaugos poreikis, skatinant asmens (šeimos) integraciją į visuomenę bei savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, gerinant gyvenimo kokybę, palaikant paslaugas gaunančių asmenų socialinius įgūdžius, padėti tvarkytis buityje, dalyvauti visuomenės gyvenime, išsaugant orų asmens senėjimą, kuo ilgiau likti gyventi savo namuose, išvengiant stacionarių paslaugų.

Pagalbos į namus paslaugas asmens namuose Radviliškio rajone teikia Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnybos padalinys (pagalba į namus).

Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų, kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į savo gyvenamosios vietos seniūnija.

Pagalbos į namus paslaugų, teikiamų Radviliškio rajono savivaldybėje gavėjai – asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Radviliškio rajone, kuriems pagal jų socialinių paslaugų poreikio vertinimą reikalinga pagalba namuose.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjais gali būti:

 1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 2. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 3. socialinę riziką patiriančios šeimos;
 4. vaikai su negalia ir jų šeimos;
 5. kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

Pagalbos į namus paslaugos asmeniui (šeimai)  teikiamos iki 5 dienų ir iki 10 val. per savaitę, darbo dienomis ir darbo valandomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Paslaugos teikiamos pagal Pagalbos į namus socialinių paslaugų sąrašą ir įkainius, mokėjimo už paslaugas paskaičiavimą. Paslaugų sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

              Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama pagalbos į namus paslauga, pasirašoma nustatytos formos paslaugų teikimo sutartis, kurioje nurodomos paslaugų rūšys, konkretus asmens mokėjimo už paslaugas dydis pinigine išraiška, mokėjimo tvarka ir asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimo iš naujo,  dėl asmens (šeimos) pajamų ir asmens turto pokyčių, įvykusių per šių paslaugų gavimo laiką, sąlygos. Kai Pagalbos į namus paslaugos teikiamos  šeimai, pasirašoma viena bendra paslaugų teikimo sutartis.  Jeigu pagalbos į namus paslaugos gavėjas,  dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) pats pasirašyti sutarties negali ir/ar už suteiktas paslaugas moka ne pats paslaugų gavėjas, o jo suaugę vaikai ar kiti suinteresuoti asmenys, gali būti sudaroma trišalė paslaugų teikimo sutartis.

 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 Pagalbos į namus paslaugų teikimas laikinai sustabdomas RPBSPC direktoriaus įsakymu,  bet ne ilgiau kaip 8 mėnesiams:

 1. asmeniui laikinai išvykus;
 2. pateikus   prašymą;
 3. gydymosi stacionarioje gydymosi įstaigoje  metu.

 Pagalbos į namus paslaugų teikimas nutraukiamas Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu:

 1. asmens raštišku prašymu;
 2. paslaugų gavėjui išvykus į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;
 3. paslaugų gavėjui atsisakius mokėti už suteiktas paslaugas;
 4. paslaugų gavėjui mirus;
 5. kai kuri nors iš šalių nevykdo pagalbos į namus paslaugų teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai;
 6.  kai teikiamų paslaugų nepakanka ir jos asmeniui (šeimai) yra neefektyvios;
 7. paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl Pagalbos į namus paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas;
 8. paslaugų gavėjui (šeimai) paskyrus kitas paslaugas;
 9. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

              Mokestis už pagalbos į namus paslaugas konkrečiam paslaugų gavėjui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, bei Radviliškio rajono administracijos direktoriaus patvirtintais pagalbos į namus įkainiais.

Asmenims, kurių pajamos mažesnės nei 2VRP paslaugos teikiamos nemokamai.

 

PAGALBOS Į NAMUS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SARAŠAS IR ĮKAINIAI

Paslaugos pavadinimas

 

Kiekis Įkainis

(EUR)

1.Bendravimas, konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas
2. Pagalba  rūpinantis asmens higiena ir priežiūra:
2.1. pagalba  maudantis vonioje ar duše 1 kartas 30 min. 2,88
2.2. pagalba apsirengiant ir nusirengiant 1 kartas 20 min. 1,92
2.3. pagalba keičiant patalynę 1 kartas 20 min. 1,92
3. Pagalba buityje ir namų ruošoje:
3.1. buto (namo) vieno gyvenamojo kambario tvarkymas (grindų plovimas ir dulkių valymas) 1 kartas 30 min. 2,88
3.2. virtuvės grindų plovimas ir indu plovimas 1 kartas 20 min. 1,92
3.3. tualeto ir vonios patalpų grindų valymas (nešveičiamas klozetas ir vonia)
1 kartas 30 min. 2,88
3.4. šiukšlių išnešimas 1 kartas 10 min. 0,96
3.5. skalbinių  nunešimas į skalbyklą ir parnešimas atgal, išdžiaustymas   (iki 5 kg) 1 kartas 1 val. 5,76
3.6. pagalba skalbiant patalynę, viršutinius ir apatinius rūbus, automatine skalbimo mašina,                 (sudedant skalbinius į mašinos būgną, naudojant paslaugų gavėjo skalbimo priemones), išskalbtų skalbinių džiaustymas bei sulankstymas 1 kartas 1 val. 5,76
3.7. aprūpinimo dujų balionu organizavimas 1 kartas 20 min. 1,92
4. Maitinimo organizavimas:
4.1. maisto ir pramoninių prekių pirkimas (artimiausioje parduotuvėje) ir pristatymas į  namus (iki 5  kg) 1 kartas 1 val. 5,76
4.2. maisto produktų pirkimas turgavietėje ir pristatymas į namus (iki 5  kg) 1 kartas 1 val. 5,76
4.3. pusgaminių paruošimas ir/ar  pašildymas (1asmeniui) 1 kartas 1 val. 5,76
4.4. karšto maisto pristatymas 1 kartas 30 min. 2,88
5. Pagalba organizuojant asmens  sveikatos priežiūrą:
5.1. medikamentų išrašymo  organizavimas 1 kartas 30 min. 2,88
5.2. medikamentų pirkimas artimiausioje  vaistinėje 1 kartas 30 min. 2,88
5.3. asmens palydėjimas į gydymo įstaigas Radviliškio rajone 1 kartas 1 val. 5,76
5.4. asmens lankymas gydymo įstaigoje Radviliškio rajone 1 kartas 30 min. 2,88
5.5. gydytojo, greitosios pagalbos iškvietimas į namus 1 kartas 10 min. 0,96
6. Ūkio darbai:
6.1. kieto kuro atnešimas (2-3 dienoms), kieto kuro pirkimo, atvežimo, supjovimo darbų organizavimas 1 kartas 30 min. 2,88
6.2. vandens atnešimas (2 kibirai) 1 kartas 20 min. 1,92
6.3.sniego valymo ir žolės pjovimo darbų organizavimas, takelio nuo sniego atvalymas iki malkinės, šulinio, vartelių 1 kartas 30 min. 2,88
7. Pagalba vykdant įvairius pavedimus:
7.1. pagalba užpildant mokesčių  knygeles, apskaičiuojant  mokesčius ir mokesčio sumokėjimas (artimiausioje mokėjimo vietoje) 1 kartas 30 min. 2,88
7.2. pagalba tvarkant    dokumentus ir pažymas 1 kartas 30 min. 2,88

 

MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS PASKAIČIAVIMAS

Asmens (šeimos) pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį Mokėjimo už pagalbos namuose paslaugas dydžiai, pasirinktų paslaugų sumos, procentais Mokėjimas už paslaugą ne didesnis, kaip (%), nuo  gaunamų pajamų
Iki 2VRP* 0%
2–3 VRP 20 % 5%
3 iki 4 VRP 40 % 10%
4 iki 5 VRP 80 % 15%
Daugiau nei 5 VRP 100 % 20%

VRP*  –  Valstybės remiamos pajamos.

 

 

Pakeisti teksto dydį