INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

 INTEGRALI PAGALBA SUDEDA IŠ DVEJŲ DALIŲ:

 1. Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu.
 • dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų intensyvumas priklauso nuo teikiamų socialinės globos paslaugų skaičiaus ir trukmės;
 • dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinė globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas;
 • dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas yra derinamas su slaugos asmens namuose paslaugomis.

 

 1. Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.
 • slaugos namuose paslaugų teikimas yra derinamas su socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimu vadovaujantis Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais integralios pagalbos asmens namuose teikimą;
 • kineziterapijos ir gydomojo masažo paslaugos yra teikiamos pateikus sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

 

 INTEGRALIOS PAGALBOS GAVĖJAI:

Integrali pagalba skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantiems Radviliškio rajono savivaldybėje:

 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumas ir kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumas ir kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • asmenims, sergantiems infekcinėmis, sergantiems chronišku alkoholizmu, narkomanams integrali pagalba neteikiama.

 

INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TRUKMĖ, PASLAUGOS KAINA IR MOKĖJIMAS :

 • Integralios pagalbos namuose trukmė nustatoma vadovaujantis tuo metu galiojančiu Socialinių paslaugų katalogu.
 • Integralios pagalbos paslaugos kaina apskaičiuojama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021-10-14 sprendimu Nr. T-594 „Dėl socialinių paslaugų kainos apskaičiavimo“.
 • Asmens mokėjimą už teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas apskaičiuoja Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, vadovaudamasis tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.  Paslaugos gavėjas už suteiktas paslaugas apmoka RPBSPC nustatyta tvarka.
 • Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

 

 INTEGRALIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS:

 • Dėl Integralios pagalbos paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir pateikia šiuos dokumentus:
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 3. pažymos apie nustatytą pirmojo lygio specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2) arba  pirmojo ar antrojo lygio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;
 4. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas:
 5. sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašą (F027/a).
 6. atvejais, jeigu dokumentai ar duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą gauna iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, besikreipiančiam asmeniui šių dokumentų ir duomenų pateikti nereikia.

 

NESANT LAISVŲ VIETŲ, ASMENYS (ŠEIMOS), KURIEMS DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS SKYRIMO PRIIMTAS SPRENDIMAS, GALI BŪTI ĮRAŠOMI Į EILĘ.

 

 

 

Skip to content