Specialiojo transporto paslauga

 

RADVIILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO PASLAUGOS ORGANIZAVIMO
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. spalio 5 d.  Nr. T-155

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 dalimi,
15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patirtinimo“, 8 punkto 8.6. papunkčiu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti Transporto paslaugos organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T-339 „Dėl Specialaus transporto paslaugos teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                Kazimieras Račkauskis

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 5 d.

sprendimu Nr. T-155

 

TRANSPORTO PASLAUGOS ORGANIZAVIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Transporto paslaugos organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto paslaugų teikimo atvejus, paslaugų gavėjus, šių paslaugų skyrimo bei mokėjimo už paslaugas tvarką.
 2. Transporto paslaugos (toliau – Transporto paslauga) teikimo tikslas – teikti Transporto paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 3. Transporto paslaugos teikimo organizavimą administruoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 4. Transporto paslaugą teikia Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras). Esant būtinybei Centras paslaugą gali pirkti. Pirkimus atlieka paslaugą teikianti įstaiga, vadovaudamasi tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGOS GAVĖJAI

 

 1. Transporto paslauga teikiama Radviliškio rajono gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Radviliškio rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas Transporto paslaugos poreikis.
 2. Transporto paslaugos gavėjai, asmenys nurodyti galiojančiame Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu
  Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patirtinimo“ su tolimesniais pakeitimais.
 3. Transporto paslaugos gavėjais gali būti ir kiti gavėjai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka, nustatomas Transporto paslaugos poreikis, Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

 

III SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGOS TEIKIMO ATVEJAI

 

 1. Transporto paslauga gali būti teikiama:

8.1. vykti į (iš) gydymo, reabilitacijos ir slaugos įstaigas;

8.2. vykti į (iš) gydytojų konsultacinę komisiją (GKK);

8.3. vykti į (iš) neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT);

8.4. vykti į (iš) planines ambulatorines hemodializės procedūras;

8.5. vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos procedūras ir parvykti iš jų;

8.6. vykti į (iš) ortopedijos įmones;

8.7. techninės pagalbos priemonių parvežimui iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus;

8.8. kitais atvejais, įvertinus Transporto paslaugos reikalingumo poreikį.

 1. Transporto paslaugos teikiamos pagal parengtą paslaugos teikimo grafiką.

 

IV SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL TRANSPORTO PASLAUGOS

 

 1. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti Transporto paslauga, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykdymo dienos raštu pateikia Centrui prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183). Prašyme nurodoma įstaiga, į kurią vykstama, vykimo data, laikas pateikiama papildoma informacija (apie lydinčius asmenis ir naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis). Prie prašymo pateikia šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvoje);

10.2. atitinkamai pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;

10.3. dokumentą, įrodantį Transporto paslaugos skyrimo būtinumą.

 1. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl Transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

 

V SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGOS SKYRIMAS

 

 1. Transporto paslaugos teikimo apskaitai vesti pildomas prašymų registravimo žurnalas, kuriame nurodomas Transporto paslaugos gavėjo vardas, pavardė (įstaigos, organizacijos pavadinimas), gyvenamoji vieta (įstaigos, organizacijos adresas), maršrutas, kelionės data, apmokėjimas.
 2. Centras, be išankstinio užsakymo ir suderinimo, neįsipareigoja skirti transporto prašymo pateikimo dieną.
 3. Asmuo, pageidaujantis gauti Transporto paslaugą ir negalintis dėl negalios vykti vienas, privalo pats iš anksto pasirūpinti jį lydinčiu asmeniu.
 4. Ypatingais atvejais, nesant lydinčio asmens, vienišą neįgalųjį asmenį lydi Centro paskirtas darbuotojas.

VI SKYRIUS

 MOKĖJIMAS UŽ TRANSPORTO PASLAUGĄ

 1. Asmens mokėjimo už Transporto paslaugą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:

16.1. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, asmuo moka 5 procentus paslaugos kainos;

16.2. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, asmuo moka 10 procentų paslaugos kainos;

16.3. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, asmuo moka  15 procentų paslaugos kainos.

16.4. kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų šešiagubą dydį, asmuo moka  20 procentų paslaugos kainos.

16.5. kitais atvejais, nei numatyta Aprašo 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 punktuose, asmuo moka 100 procentų paslaugos kainos.

16.6. asmenims, vykstantiems į planines ambulatorines hemodializės procedūras Radviliškio rajono teritorijoje, Transporto paslauga teikiama nemokamai.

16.7. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, Transporto paslauga teikiama nemokamai.

 1. Mokestis skaičiuojamas už Transporto vykimą į pageidaujamą vietą ir grįžimą atgal.
 2. Transporto paslaugos apmokėjimą sudaro asmens (paslaugos gavėjo) lėšos ir Radviliškio rajono Savivaldybės biudžeto lėšos.
 3. Asmens mokėjimo už Transporto paslaugos suteikimą dydį teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, gavęs iš Centro informaciją dėl Transporto paslaugos gavimo.
 4. Transporto paslaugos kaina peržiūrima kasmet metų pradžioje ir, esant poreikiui, apskaičiuojam nauja, vadovaujantis galiojančiu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 sprendimu Nr. T-594 „Dėl socialinių paslaugų kainos apskaičiavimo“ su tolimesniais pakeitimais.

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

 1. Transporto paslaugą gauti pageidaujantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), ar organizacijos atstovas privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie kelionės datą, laiką, maršrutą.
 2. Transporto paslaugos gavėjas privalo laikytis susitarimo dėl vykimo laiko ir maršruto, o pasikeitus aplinkybėms apie tai iš anksto informuoti Centro už Transporto paslaugos organizavimą atsakingą darbuotoją.
 3. Transporto paslaugos gavėjas privalo iki Transporto paslaugos suteikimo ar per 3 darbo dienas po Transporto paslaugos suteikimo sumokėti apskaičiuotą Transporto paslaugos mokestį.
 4. Centras atsako už kokybišką Transporto paslaugos teikimą.
 5. Centras kontroliuoja teikiamos Transporto paslaugos kokybę bei prižiūri, ar laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių Transporto paslaugos teikimą.
 6. Už kiekvieną Transporto paslaugos suteikimo mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos atsakingas Centro darbuotojas pildo Transporto paslaugos suteikimo žurnalą SPIS sistemoje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lėšos, gautos už Transporto paslaugos teikimą, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais lėšų panaudojimo apskaitą.
 2. Darbuotojai, organizuojantys Transporto paslaugą, užtikrina asmens (šeimos) pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.
 4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą
 5. Tai, kas nereglamentuota šiame apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Skip to content