Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – RPBSPC) Vaikų dienos centras (toliau – VDC) – teikia socialinę priežiūrą dienos metu socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams.
VDC tikslas – teikti socialines paslaugas socialinę riziką patiriančių šeimų vaikui ir vaikui, kuris kartu su tėvais dėl šeimoje patirto smurto, gaisro ar stichinių nelaimių laikinai apgyvendintas RPBSPC Krizių centre, organizuojant dienos veiklą.
VDC uždaviniai yra šie:
• suteikti socialinę pagalbą vaikui, turinčiam problemų ir sunkumų šeimoje;
• ugdyti vaiko socialinius įgūdžius ir organizuoti jo laisvalaikį;
• plėtoti vaiko gebėjimus, skatinti jo fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai;
• formuoti žmogiškųjų vertybių prioritetus, toleranciją, sugebėjimą integruotis visuomenėje;
• organizuoti laisvalaikio užimtumą, skatinant ir plėtojant jo turimus gebėjimus;
• sudaryti saugią ir sveiką aplinką VDC;
• integruoti VDC savanorių pagalbą.
Socialinių paslaugų gavėjai – lankantis priešmokyklinio ugdymo grupę ar besimokantis bendrojo lavinimo mokykloje 6 – 18 metų socialinę riziką patiriančios šeimos vaikas ar vaikas, kuris kartu su tėvais dėl šeimoje patirto smurto, gaisro ar stichinių nelaimių laikinai apgyvendintas RPBSPC Krizių centre.
VDC teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas:
• informavimo (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą);
• konsultavimo (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);
• tarpininkavimo ir atstovavimo (teikiama individuali pagalba vaikui, sprendžiant įvairias jo problemas, tarpininkaujama tarp asmens ir jo šeimos, aplinkos, kitų institucijų, specialistų bei asmenų);
• sociokultūrines paslaugas (organizuojami meninės raiškos užsiėmimai, įvairūs pokalbiai/diskusijos aktualiomis temomis; organizuojamos tradicinės ir kt. šventės, įvairių kultūrinių renginių lankymas, sudaromos sąlygos mokytis kompiuterinio raštingumo pagrindų, organizuojami konkursai, viktorinos, stalo žaidimai, vaikui teikiama pagalba pamokų ruošoje ir kt.);
• socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

Pageidaujantys lankyti VDC, RPBSPC direktoriui pateikia užpildytą parengtos arba laisvos formos tėvų (globėjų) prašymą. Prie nustatytos formos prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija.

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo

Pakeisti teksto dydį