Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras – Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro, įsteigto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos ir finansuojamo iš LR SADM ir savivaldybės biudžeto, struktūrinis padalinys, organizuojantis veiklas vaikams, atitinkančias jų poreikius. Padalinį sudaro VDC ,,Ąžuoliukas“, VDC ,,Gandriukas“, VDC „Saulės spindulėlis“.

Socialinių paslaugų gavėjai – lankantys priešmokyklinio ugdymo grupę ar besimokantys bendrojo lavinimo mokykloje 6 – 18 metų vaikai, patiriantys socialinę riziką, vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų.

Vaikas, patiriantis socialinę riziką – vaikas iki 18 metų, kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime ribotos.

 Šeimapatirianti socialinę riziką – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa.

Šeimos nariai – kartu gyvenantys ir bendro ūkio siejami sutuoktiniai ar nesusituokę asmenys, jų vaikai (įvaikiai), globotiniai (rūpintiniai).

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro tikslas – teikti vaiko dienos socialinės priežiūros paslaugą   patiriantiems  socialinę riziką ir kitiems vaikams bei jų tėvams.

Uždaviniai:

 • suteikti socialinę pagalbą vaikui, turinčiam problemų ir sunkumų šeimoje;
 • ugdyti vaiko socialinius įgūdžius ir organizuoti jo laisvalaikį;
 • plėtoti vaiko gebėjimus, skatinti jo fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeimyninius, darbinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai;
 • formuoti žmogiškųjų vertybių prioritetus, toleranciją, sugebėjimą integruotis visuomenėje;
 • organizuoti laisvalaikio užimtumą centre paslaugas gaunančiam vaikui, skatinant ir plėtojant jo turimus gebėjimus;
 • sudaryti saugią ir sveiką aplinką VDC;
 • integruoti VDC savanorių pagalbą;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Vaikų dienos centrų dokumentai:

Susisiekti su vaikų dienos centrais galite šiais kontaktais:

 • VDC Ąžuoliukas, Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis, tel. +370 698 58411
 • VDC Gandriukas, Parko g. 16, Pakiršinio k., Baisogalos sen., tel. +370 698 58422
 • VDC Saulės spindulėlis, Grinkiškio g. 9-4, Baisogala, Radviliškio raj., tel. +370 698 45898
 • Vaikų dienos centrų veiklą galite sekti Facebook paskyroje https://www.facebook.com/rpbspc.lt

 

Skip to content