Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro projektai

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro projektai

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) nuo 2013 m. gegužės 16 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.41-ESFA-V-418-02-002 „Integralios socialinės globos ir slaugos pagalbą į namus” sutartį. Projekto tikslas yra teikti kokybišką integralios socialinės globos ir slaugos pagalbos į namus paslaugą neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą juos prižiūrimiems artimiesiems.

Centras kaip partneris dalyvauja projekte „Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai”, kurio tikslas yra teikti kompleksines paslaugas šeimoms, gyvenančioms Radviliškio rajono savivaldybėje. Projekto metu yra teikiama psichosocialinė pagalba smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, pozityvios tėvystės mokymai, priežiūros paslauga vaikams nuo 3 iki 6 (tuo metu, kai tėvai dalyvauja mokymuose ar individualioje konsultacijoje).
Centras dalyvauja Vaiko gerovės 2013-2018 metu programoje, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547 „Dėl Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos patvirtinimo”, įgyvendinant priemonių plano 1.2 priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms”.
Centro padalinys, vaikų dienos centras, vykdo projektą „Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas” ir Pakiršinio „Vaikų dienos centras „Gandriukas”. Pagrindinis projekto tikslas yra vykdyti vaikų socializaciją, ypatinga dėmesį skiriant socialinių įgūdžių ugdymui ir palaikymui, smurto ir psichologinių krizių prevencijai, atkreipiant dėmesį į vertybių formavimą, įvairių gebėjimų ugdymą ir dvasinės sveikatos stiprinimą. Projekto tikslinė grupė: 20 vaikų, nuo 7 iki 17 metu amžiaus.
2017-09-11 Centras su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė sutartį dėl ES lėšomis finansuojamo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” įgyvendinimo. Projekto metu EQUASS Assurance (The European Quality in Social Servvices) kokybės vertinimo sistema diegiama Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro teikiamai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai. 2019-05-09 Centrui įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas.
Nuo 2017 m. lapkričio 24 d. Centras pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su labdaros ir paramos fondu „AGAPAO” siekiant kovoti su skurdu ir didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką.
Nuo 2018 m. spalio 30 d. Centras pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. PROJ-JVS-22 su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija siekiant įgyvendinti „Vaikų gerovės ir saugumo didinimą, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimą bei prieinamumo plėtrą”. Projekto tikslas – įveiklinti Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centro veiklą ir didinti paslaugų teikimą globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka”.
Centras taip pat pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Radviliškio rajono jaunimo klubu „MIX” siekiant remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje ir didinti vaikų užimtumą atostogų metu.
Apie Centro vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas ir rezultatus kviečiame susipažinti centro internetinėje svetainėje www.rpbspc.lt, socialinėje erdvėje https://www.facebook.com/rpbspc.lt.

 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro informacija

 

 

Pakeisti teksto dydį