Paramos šeimai tarnybos padalinio veikla

Paramos šeimai tarnybos padalinys – struktūrinis padalinys, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto (SB) ir valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (VSTD), projektų lėšų ir surinktų lėšų už teikiamas socialines paslaugas gyventojų namuose. Paramos šeimai tarnyba organizuoja ir teikia socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.

Paramos šeimai tarnybos padalinio organizuojamos ir teikiamos paslaugos:

  • pagalba į namus, kurios tikslas suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą, kad būtų išvengta stacionarių paslaugų teikimo būtinumo, mažinant socialinę atskirtį;
  • integrali pagalba (dienos socialinė), kurios tikslas sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti;
  • integrali pagalba (slauga asmens namuose) – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis;
  • asmeninės pagalbos teikimas, kurios tikslas atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse;
  • socialinė priežiūra šeimoms – paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), paslaugų tikslas įgalinti šeimą savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.
  • ir socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ar atkūrimas – paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), kurios tikslas stiprinti asmens (šeimos) bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą.

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos (pagalba į namus, integrali pagalba, asmeninės pagalbos teikimas) galima kreiptis:

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos (socialinė priežiūra šeimoms ir socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ar atkūrimas, atvejo vadyba) galima kreiptis:

Paramos šeimai tarnybos padalinio naujienas galite sekti Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/rpbspc.lt

 

 

Skip to content