Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2017-09-11 Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė sutartį dėl ES lėšomis finansuojamo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" įgyvendinimo. Projekto metu EQUASS Assurance (The European Quality in Social Services) kokybės vertinimo sistema buvo diegiama Centro teikiamai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai. Dalyvaujant EQUASS diegimo procese, Centro direktorė ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose įgijo žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus bei reikalavimus, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. 
 
2018-12-13 Centre atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės keliamiems principams.
 
2019-04-3/4 atliktas išorinis nepriklausomo auditoriaus įvertinimas ir patikra. Išorės audito metu buvo siekiama nustatyti ar Centras vykdo EQUASS kriterijus peržiūrint pagrindinius dokumentus, bendradarbiavimą su darbuotojais, paslaugų gavėjais, socialiniais partneriais bei kitais suinteresuotais asmenimis.
 
 
 
2019-04-17 Centrui įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą, rezultatus.
 
 
 
2019-05-09 konferencijos „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą galimybės ir rezultatai" metu Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktore Tatjana Ulbiniene, Centrui įteikė EQUASS Assurance kokybės sertifikatą.
 
 
 
Centras veikia vadovaudamasis Misija, Vizija, Kokybės politikos ir Etikos kodekso principais. Nuolat skatinamas paslaugų gavėjų dalyvavimas Centro paslaugų planavimo ir teikimo procese bei visuomeniniame gyvenime, užtikrinamos lygios teisės ir galimybės bei pasirinkimo laisvė. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius yra sudaromi susitarimai, kurie yra įgyvendinami siekiant asmeninių ir bendrų tikslų. Taip pat vertinamas suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys (paslaugų gavėjų, steigėjo, socialinių partnerių, darbuotojų) ir sukaupta informacija panaudojama nuolatiniam veiklos ir paslaugų kokybės tobulinimui ir gerinimui.
 
 
 
Centras džiaugiasi gavęs patvirtinimą, jog teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Centras įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas, kad prisidėtų prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso.

 

Informaciją ruošė direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms Žydrūnė Plungienė
Nuotraukos VšĮ Valakupių reabilitacijos centro

 

Atgal