Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Duomenų valdytojas – Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, kodas 302580487, Maironio g. 8A, 82133 Radviliškis, tel. +370 422 53 499, el. p. info@rpbspc.lt.

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

  1. paslaugų teikimo;
  2. vidaus administravimo;
  3. teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, santykių su klientais ir partneriais palaikymo;
  4. buhalterinės apskaitos.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

DOKUMENTAI:

Privatumo politika

Pranešimas apie pažeidimą

Sutikimas dėl vaiko atvaizdo naudojimo

Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų prašymų susipažinti su duomenimis forma

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma

Įsakymas dėl garso ir vaizdo įrašymo priemonių naudojimo

 

 

 

Skip to content