Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas – tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas teikia vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020-11-05 sprendimu Nr. T-369, LR socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu,  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-802 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Socialinių paslaugų teikimą.

Socialinių paslaugų teikimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms tikslas – siekti stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). Ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugų teikimas

Socialinės paslaugos teikiamos šeimoms, kurioms Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo sprendimu paskirtos Socialinės paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos sudėtis ir trukmė:

Paslaugos pavadinimas

Trukmė

1. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
1.1.  Informavimas

pagal poreikį

1.2. Konsultavimas

pagal poreikį

1.3. Tarpininkavimas ir atstovavimas

pagal poreikį

1.4. Bendravimas

pagal poreikį

1.5.  Maitinimo organizavimas (organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose ir kt.)

pagal poreikį

1.6. Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.)

pagal poreikį

1.7. Darbinių įgūdžių ugdymas (savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.)

pagal poreikį

 

Paslaugų gavėjai:

Socialinę riziką patiriančios šeimos ir besilaukiančios moterys, kurioms Skyriaus vedėjo sprendimu skirtas Socialinių paslaugų teikimas.

Socialinių paslaugų sustabdymas ar nutraukimas

 Socialinės paslaugos nutraukiamas Skyriaus vedėjo sprendimu. Socialinės paslaugos sustabdomas Centro direktoriaus įsakymu.

Socialinės paslaugos nutraukiamos, kai atvejo vadybos posėdžio metu nustatoma, kad:

 1. šeima tampa pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, tinkamai savarankiškai tenkinti vaiko poreikius;
 2. pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams pakeisti elgesio su vaiku, šeima nebendradarbiauja su atvejo vadybininku, nevykdo pagalbos plane numatytų įsipareigojimų, nededa pastangų, nekeičia savo elgesio, neužtikrina vaiko teisių arba jas pažeidžia ir dėl to išlieka arba kyla realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ir (ar) gyvybei arba pavojus, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai (išskyrus atvejus, kai tėvams yra laikinai apribojama tėvų valdžia, vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) ir darbas su šeima turi būti tęsiamas).
 3. vaiko tėvams ar turimam vieninteliam iš tėvų neterminuotai apribojama tėvų valdžia arba kai kiti vaiko atstovai pagal įstatymą atleidžiami arba nušalinami nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 4. šeima išsikėlė (nebegyvena) iš savivaldybės, kurioje pradėtas atvejo vadybos procesas;
 5. šeimoje neliko nepilnamečių vaikų, vaikas (-ai) emancipuotas (-i) ar vaiko tėvai, ar turimas vienintelis iš tėvų, ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą mirė.

 Socialinės paslaugos sustabdomos, kai atvejo vadybos posėdžio metu nustatoma, kad:

 1. asmuo (šeima) išvyko į užsienio valstybę;
 2. šeima pakeitė gyvenamąją vietą ir atvejo vadybininkui bei socialiniam darbuotojui nauja vieno iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą gyvenamoji vieta nėra žinoma;

Skyriaus vedėjo sprendimu socialinės paslaugos, teikiamos socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gali būti keičiamos į bendrąsias socialines paslaugas, atsižvelgiant į Centro pateiktą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadą.

Mokėjimas už socialines paslaugas

Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamos nemokamai.

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ŠEIMOMS PASLAUGA

Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Kam gali būti skirta socialinės priežiūros šeimoms paslauga?

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos gavėjais gali būti:

 • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
 • vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai;
 • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Kur teikiama socialinės priežiūros šeimoms paslauga?

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga gali būti teikiama šeimos namuose, socialinių paslaugų įstaigoje, viešosiose erdvėse (pagalba apsiperkant, lankantis kitose įstaigose ir pan.).

 Kokia socialinės priežiūros paslaugos teikimo trukmė / dažnumas?    

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga teikiama atsižvelgiant į šeimos poreikius:

 • socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę;
 • individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę;
 • socialinių paslaugų įstaigoje – pagal poreikį socialinio darbuotojo sprendimu (kai reikalinga kitų specialistų pagalba (pvz., psichologo) ar jei taip organizuoti paslaugas yra efektyviau) arba pagal šeimos narių poreikius (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas ir kt.).

Kokia socialinės priežiūros šeimoms paslaugos sudėtis?

 • Bendravimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime;
 • kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.);
 • pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;
 • kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo, kineziterapeuto ir kt.).

Kokie specialistai teikia socialinės priežiūros šeimoms paslaugą?

 • socialiniai darbuotojai;
 • individualios priežiūros darbuotojai.

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga gali būti pradedama teikti be šeimos (vieno iš suaugusių šeimos narių) prašymo ir teikiama tarpusavio susitarimo ir bendradarbiavimo su šeima pagrindu, derinant paslaugos teikimo laiką pagal šeimos narių interesus ir numatant lankstų darbo grafiką (galimybę teikti paslaugas ne darbo valandomis, ne darbo dienomis).

 

Pakeisti teksto dydį